Οροι και Προϋποθέσεις

εισαγωγή
Αυτοί οι Τυπικοί Όροι και Προϋποθέσεις του ιστότοπου που αναγράφονται σε αυτήν την ιστοσελίδα θα διαχειρίζονται τη χρήση του ιστότοπού μας, το ktnews.online που είναι προσβάσιμο στη διεύθυνση https://lamanhcare.com/.

Αυτοί οι Όροι θα εφαρμοστούν πλήρως και θα επηρεάσουν τη χρήση αυτού του ιστότοπου από εσάς. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνήσατε να αποδεχτείτε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται εδώ. Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο εάν διαφωνείτε με οποιονδήποτε από αυτούς τους Τυπικούς Όρους και Προϋποθέσεις του ιστότοπου. Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις έχουν δημιουργηθεί με τη βοήθεια του Όρους και Προϋποθέσεις Sample Generator.

Ανήλικοι ή άτομα κάτω των 18 ετών δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν αυτόν τον Ιστότοπο.

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Εκτός από το περιεχόμενο που κατέχετε, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, το ktnews.online ή/και οι δικαιοπάροχοι του κατέχουν όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και το υλικό που περιέχονται σε αυτόν τον Ιστότοπο.

Σας χορηγείται περιορισμένη άδεια μόνο για σκοπούς προβολής του υλικού που περιέχεται σε αυτόν τον Ιστότοπο.

Περιορισμοί
Είστε ρητά περιορισμένοι από όλα τα ακόλουθα:

δημοσίευση οποιουδήποτε υλικού Ιστοτόπου σε οποιοδήποτε άλλο μέσο
πώληση, παραχώρηση άδειας ή/και με άλλο τρόπο εμπορευματοποίηση οποιουδήποτε υλικού Ιστοτόπου.
Δημόσια εκτέλεση και/ή προβολή οποιουδήποτε υλικού Ιστότοπου·
χρήση αυτής της Ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο που είναι ή μπορεί να είναι επιβλαβής για αυτήν την Ιστοσελίδα.
χρήση αυτού του ιστότοπου με οποιονδήποτε τρόπο που επηρεάζει την πρόσβαση των χρηστών σε αυτόν τον Ιστότοπο,
η χρήση αυτής της Ιστοσελίδας αντίθετη με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς ή με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον Ιστότοπο ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή επιχειρηματική οντότητα.
συμμετοχή σε οποιαδήποτε εξόρυξη δεδομένων, συλλογή δεδομένων, εξαγωγή δεδομένων ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια δραστηριότητα σε σχέση με αυτόν τον Ιστότοπο,
χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο για να συμμετάσχετε σε οποιαδήποτε διαφήμιση ή μάρκετινγκ.
Σε ορισμένες περιοχές αυτού του Ιστότοπου περιορίζεται η πρόσβαση από εσάς και το ktnews.online ενδέχεται να περιορίσει περαιτέρω την πρόσβασή σας σε οποιεσδήποτε περιοχές αυτού του Ιστότοπου, ανά πάσα στιγμή, κατά απόλυτη διακριτική ευχέρεια. Οποιοδήποτε αναγνωριστικό χρήστη και κωδικός πρόσβασης που μπορεί να έχετε για αυτόν τον Ιστότοπο είναι εμπιστευτικά και πρέπει επίσης να τηρείτε το απόρρητο.

Το περιεχόμενό σας
Σε αυτούς τους Τυπικούς Όρους και Προϋποθέσεις του Ιστότοπου, “Το Περιεχόμενό σας” σημαίνει οποιοδήποτε κείμενο ήχου, βίντεο, εικόνες ή άλλο υλικό που επιλέγετε να εμφανίσετε σε αυτόν τον Ιστότοπο. Προβάλλοντας το Περιεχόμενό σας, χορηγείτε στο ktnews.online μια μη αποκλειστική, παγκόσμια αμετάκλητη, με δυνατότητα δευτερεύουσας άδειας άδειας χρήσης, αναπαραγωγής, προσαρμογής, δημοσίευσης, μετάφρασης και διανομής του σε οποιοδήποτε και σε όλα τα μέσα.

Το Περιεχόμενό σας πρέπει να είναι δικό σας και δεν πρέπει να παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων. Το ktnews.online διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιοδήποτε από το Περιεχόμενό σας από αυτόν τον Ιστότοπο ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

Δεν υπάρχουν εγγυήσεις
Αυτός ο ιστότοπος παρέχεται “ως έχει”, με όλα τα σφάλματα και το ktnews.online δεν εκφράζει καμία δήλωση ή εγγύηση, οποιουδήποτε είδους που σχετίζεται με αυτόν τον Ιστότοπο ή το υλικό που περιέχεται σε αυτόν τον Ιστότοπο. Επίσης, τίποτα που περιέχεται σε αυτόν τον Ιστότοπο δεν θα ερμηνευθεί ότι σας συμβουλεύει.

Τον περιορισμό της ευθύνης
Σε καμία περίπτωση το ktnews.online, ούτε κάποιο από τα στελέχη, τους διευθυντές και τους υπαλλήλους του, δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνος για οτιδήποτε προκύψει ή με οποιονδήποτε τρόπο σχετίζεται με τη χρήση αυτού του Ιστότοπου, είτε αυτή η ευθύνη είναι βάσει σύμβασης. Το ktnews.online, συμπεριλαμβανομένων των στελεχών, των διευθυντών και των υπαλλήλων του δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε έμμεση, αποθετική ή ειδική ευθύνη που προκύπτει από ή με οποιονδήποτε τρόπο σχετίζεται με τη χρήση αυτού του Ιστότοπου.